top of page
Search

Neges gan y Cadeirydd- Message from the Chair.

DA NI YMA...O HYD!


Mae'n bleser gennym lawnsio Cymoedd Creadiogol CIC, grwp o pobl o'r Cymoedd ydy ni gyda chariad tuag at ein cymunedau, y celfyddydau, iaith, diwylliant, iechyd a lles. Mae'r Cymoedd yn llawn pobl ysbrydoledig a chreadigol a mae fe'n bwysig i ddathlu hynny!


Ein bwriad fel cwmni cymunedol yw i hybu pwysigrwydd y celfyddydau am iechyd a lles, cynyddu skilliau a chreu cyfleoedd a swyddi creadigol i pobl lleol yn y Cymoedd. Fel cwmni cymunedol mae'r holl arian yn cael ei ail-fuddsoddi i mewn i'r fusnes i wella ein cymunedau. Yn anfodus mae'r pandemig wedi bwrw y chelfyddydau yn enwedig o galed a rydym yn falch o sefydlu (yn ystod y lockdown) i chreu llais arweiniol i pobl creadigol y Cymoedd. Os hoffech chi ymuno a ni fel aelod, rhoi arian, bwcio gweithgaredd, neu gweithio mewn partneriaeth mewn unrhyw fordd, cysylltwch gyda ni.


Hoffwn i ddiolch y fwrdd am ei gwaith gwirfoddol caled dros y misoedd diwethaf, mae 'di fod yn amser anodd a frysur sydd wedi effeithio cymaint ohonom. Hoffwn ni hefyd ddweud diolch mawr i Jane Ryall a Unltd am y cefnogaeth yn y dyddiau cynnar i rhedeg sessiynau celfyddydol a Claudia o Chanolfan Cydweithredol Cymru am helpu ni i sefydlu. Hoffwn i hefyd dweud diolch i ffrindiau, cyfeillion a teulu sydd wedi cefnogi ni.


Rydyn ni yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i bawb, o drama a theatr i achrediadau am pobl ifanc. Felly cymra golwg ar y gwefan, cysylltwch am sessiwn a mwynhewch. A fydd yn sicr i cymryd fantais o'r cynnig arbennig sydd gennym am 2021.


Diolch

Tom a'r criw!

 

WE HAVE LIFT OFF!!


It's a pleasure to be able to officially launch Cymoedd Creadigol CIC, we are a collective of highly skilled valleys people with a passion for our communities, the arts, languages, culture and health and well-being. The valleys are full of creative and inspirational people and it's important that we celebrate that!


Our mission as a community company is to promote the importance of the arts for health and well-being, increase skills and increase creative opportunities and jobs for local people in the valleys. As a Community Interest Company all our profits are reinvested into the business to improve our communities. Unfortunately the pandemic has hit the artistic sector hard and we are proud to have established (during lockdown) to provide a leading voice for creative people in the Valleys. If you'd like to join us a member, donate, book workshops or work in partnership with us in any shape, please get in touch.


I'd like to say big thank you to our amazing board for the amount of voluntary hours they've put in over the last few months, during a tough time for us all. We'd like to say a thank you to Jane Ryall from Unltd who has supported us during the early days with trialling creative workshops and Claudia from the Wales Cooperative Centre for helping us to set up. We'd also like to say a special thank you to our families, colleagues and friends who have supported us.


We offer a wider variety of activities for everyone, from musical Theatre to accreditations for young people. So have a good look around, book a session and enjoy. Make sure you take advantage of our special limited time offer of workshops for 2021.


Diolch

Tom and the team!

 

Comentarios


bottom of page